Menu

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w spektaklu Prawdziwe Betlejem w Kochanach

Celem regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania na spektaklu Prawdziwe Betlejem w Kochanach odbywającego się w Osadzie Kochany, Kochany 8 Jastkowice.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Prawdziwe Betlejem w Kochanach zwanego dalej Spektaklem jest Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne Dziedzictwo i Pamięć zwanym dalej Jastkowickim Stowarzyszeniem, z siedzibą ul. Brandwicka 2, 37-403 Jastkowice Pysznica NIP: 8652567317
2. Goście Osady Kochany zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie Osady Kochany, Kochany 8, 37-403 Jastkowice. Wstęp na widownię Spektaklu Prawdziwe Betlejem w Kochanach jest możliwy za okazaniem cegiełki.

3. Podczas Spektaklu organizowanego przez Jastkowickie Stowarzyszenie zabrania się:
a) dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku przez media bez zgody Zarządu Jastkowickiego Stowarzyszenia. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.).
b) spożywania alkoholu i palenia papierosów,

c) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu osobom uczestniczącym,

d) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów.
e) wnoszenie na teren Osady Kochany przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na Spektaklu.

4. Jastkowickie Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie Spektaklu oraz utracone na skutek kradzieży.
5. Po zakończeniu Spektaklu Gość zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.
6. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia spektaklu obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia spektaklu będą zgłaszane Policji.


7. Widzowie

Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 5 roku życia.

7.1 Na spektakl wstępu NIE MAJĄ:
a) osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
b) osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy lub personelu,

c) osoby, którym dyżurujący lub przedstawiciel służby porządkowej odmówi prawa wstępu na spektakl. Osoba dyżurująca nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił wstępu danej osobie.


8. Organizator może odmówić wstępu na spektakl w następujących szczególnych przypadkach:
a) w przypadku, gdy gość jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób.

b) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w spektaklu, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
c) sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Jastkowickiego Stowarzyszenia

9. Widzowie spóźnieni.
Z chwilą rozpoczęcia przedstawiania spóźnieni Widzowie nie mają możliwości uczestnictwa w Spektaklu.


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

Rezezwacja miejsc na Spektaklu jest możliwa po okazaniu Cegiełki charytatywnej, zwanej dalej Cegiełką.

I. ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

1. Informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie Spektakli są udostępniane niezwłocznie na stronie internetowej Jastkowice.com.pl oraz na Facebooku OsadaKochany
2. Posiadacz Cegiełki powinien sprawdzić, czy wydarzenie nie zostało odwołane, zmienione lub przeniesione na inny termin.

3. Najbardziej aktualne informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie www Jastkowice.com.pl oraz na Facebooku OsadaKochany.
4. W przypadku konieczności odwołania Spektaklu Jastkowickie Stowarzyszenie zaoferuje Widzom, którzy dokonali rezerwacji, możliwość zamiany na inny termin.

II. KONTROLA CEGIEŁEK

1. Widz zobowiązany jest posiadać przy sobie wydrukowaną, oryginalną, ważną na dany spektakl Cegiełkę.
2. Cegiełka podlega kontroli w momencie wejścia na Osadę Kochany.

3. Cegiełka może być kontrolowana kilkakrotnie w czasie trwania Spektaklu.
4. Do kontroli Cegiełek upoważnieni są członkowie Jastkowickiego Stowarzyszenia wyznaczeni do obsługi widowni.

III. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze poinformowanie o swojej wizycie w Osadzie Kochany – przygotujemy dla Państwa dogodne miejsca na widowni.

IV. REPERTUAR SPEKTAKLU PRAWDZIWE BETLEJEM W KOCHANACH.

Stowarzyszenie nie odpowiada za błędne daty, godziny lub tytuły spektakli podawane w mediach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną usunięte z terenu Osady Kochany lub przekazane Policji.

2. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Jastkowickiego Stowarzyszenia.
4. Regulamin może ulec zmianie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.10.2021 r.