Statut

STATUT

Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego Dziedzictwo i Pamięć

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie o nazwie „ Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne Dziedzictwo i Pamięć zwane dalej Stowarzyszeniem działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (test jednolity; Dz.U. 2017 r., poz. 210 ), a także na podstawie postanowień niniejszego statutu oraz aktów wewnętrznych swoich władz.

2. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, o charakterze społeczno-kulturalnym. 

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla wykonywania swoich celówStowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jastkowice, gmina Pysznica. 

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie samodzielnie ustala swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną, określa cele i sposoby ich realizacji, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały szkoleniowo – organizacyjne.

§ 4.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz osób i instytucji wspomagających. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci oraz ma prawo ustalić znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 7.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych celem uzyskania środków finansowych na realizację celów statutowych.

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

§ 9.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego Jastkowic i Gminy  i Pysznica,
 2. podejmowanie inicjatyw związanych z promowaniem Jastkowic i Gminy  i Pysznica oraz regionu w kraju i za granicą,
 3.  edukacja kulturalna i popularyzowanie historii w celu zwiększenia świadomości narodowej i europejskiej oraz krzewienie postaw patriotycznych, w szczególności poprzez odtwarzanie dawnej polskiej kultury i obyczajów,.
 4. propagowanie,  kultywowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionalnych,
 5. promocja i rozpowszechnianie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej, opartej na lokalnym dziedzictwie historyczno-kulturowym,
 6. rozbudzanie patriotyzmu polskiego, odtwarzanie i kultywowanie wydarzeń historyczno-patriotycznych,
 7. upowszechnianie wiedzy o historii regionu jastkowickiego, a także pozyskiwanie przedmiotów związanych z wydarzeniami historycznymi mającymi miejsce na terenie tego regionu,
 8. wspieranie  i  rozwój  inicjatyw  zapewniających  ochronę  spuścizny  historycznej  oraz  prawa  do  zachowania dziedzictwa kulturowego,
 9. doskonalenie i poszerzanie wiedzy historycznej, społecznej  i patriotycznej,
 10. kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego.

§ 10

Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji:

 1. poszerzanie i promowanie wiedzy historycznej, w szczególności ze szczególnym uwzględnieniem regionu jastkowickiego  i powiatów go okalających,
 2. kultywowanie i odtwarzanie lokalnych tradycji, w szczególności poprzez organizowanie jasełek, kolęd, 
 3. kultywowanie i odtwarzanie wydarzeń historyczno-patriotycznych, w szczególności poprzez działalność grupy historyczno-rekonstrukcyjnej Wojska Polskiego, 
 4. w oparciu o rekonstrukcję historyczną odtwarzanie wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego z okresu 1918 – 1939,
 5. udział w rekonstrukcjach historycznych, filmach i innych imprezach masowych
 6. zbieranie i upowszechnianie materiałów historycznych związanych z regionem,
 7. działanie na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków, przede wszystkim militarnych bądź substancji z nimi związanych,
 8. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych, festynów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, z wykorzystaniem własnego zespołu muzycznego Sami Swoi, 
 9. edukacja przyrodnicza poprzez prowadzenie, utrzymanie  i udostępnianie zwierzyńca,
 10. propagowanie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz historii poprzez organizację akcji społecznych i wydarzeń kulturalnych podnoszących świadomość historyczną i kulturalną, w szczególności rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych,
 11. edukacja kulturalna i historyczna przy pomocy innowacyjnych metod i wspieranie kreatywności, poprzez rekonstruowanie dawnej kultury, w szczególności obyczajów i kultury materialnej,
 12. odtwarzanie i podtrzymywanie tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym podkreśleniem Legionów Polskich, Wojska II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej oraz organizacji niepodległościowych działających po 1945 roku,
 13. odtwarzanie historycznego wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia żołnierzy II Rzeczypospolitej,
 14. działanie na rzecz integracji środowisk zajmujących się upowszechnianiem historii i kultury, w szczególności grup rekonstrukcyjnych,
 15. integracja młodych ludzi wokół pozytywnych wartości kulturowych oraz wpływanie na wzrost zainteresowania historią i kulturą wśród młodych ludzi,
 16.  budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej dla realizacji celów statutowych, w tym zakup strojów i innych przedmiotów służących rekonstrukcji kultury i historii,
 17.  inicjowanie i organizowanie działalności własnej, publicznej i zleconej, a  w szczególności: naukowej, oświatowej, rekonstrukcynej, popularyzatorskiej, kulturalnej, turystycznej, 
 18. prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, szkoleniowej, turystyczno-krajoznawczej, 
 19. organizowanie wystaw i pokazów terenowych oraz imprez popularyzujących historię wojskowości – w kraju i zagranicą,
 20. relacjonowanie działań Stowarzyszenia,
 21. wydawanie i udział w publikacji wydawnictw, broszur, pism, gazetek, plakatów, ulotek,
 22. angażowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 23. współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami,
 24. upamiętnianie wydarzeń historycznych oraz osób, które odegrały w nich rolę, w szczególności upamiętnianie zapomnianych mogił powstańczych i żołnierskich, pochodzących z różnych okresów, zbieranie relacji od świadków wydarzeń historycznych,
 25. uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności poszukiwawczej (eksploracyjnej),
 26. podejmowanie działań piętnujących dewastowanie historycznych miejsc pamięci i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa historycznego, kulturowego i środowiska naturalnego,
 27. wykorzystanie do realizacji celów Stowarzyszenia nowoczesnych technologii takich jak Internet i multimedia, jako narzędzi innowacyjnych i atrakcyjnych dla młodzieży,
 28. wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych poszukiwań eksploracyjnych (w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem i działających na obszarach prowadzonych badań terenowych),
 29. opieka nad miejscami i obiektami związanymi z historią Gminy,
 30.  rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań statutowych,
 31. prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie przedmiotów mających wartość historyczną, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowanie historii regionu.
 32. publiczne i niepubliczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia,
 33. wspieranie  i  rozwój  inicjatyw  zapewniających  ochronę  spuścizny  historycznej  oraz  prawa  do  zachowaniadziedzictwa kulturowego

Rozdział 3

Członkostwo Stowarzyszenia

§ 11.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która spełnia wymogi realizacji statutowych celów Stowarzyszenia określonych w § 9 i § 10 Statutu. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także małoletni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym, że małoletni poniżej 16 roku życia może być członkiem Stowarzyszenia jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną na piśmie.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację oraz opłaciwpisowe.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały ZarząduStowarzyszenia, po uznaniu spełnienia wymogów Statutu w zakresie członkostwa, podjętej zwykłą większościągłosów.

4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest podejmowana zwykłą większością głosów i jest ostateczna.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

– uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

– zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

– uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

– korzystania z majątku i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu,

– posługiwania się legitymacją członkowską.

2. Członkowie zwyczajni poniżej 18 roku życia, nie mają prawa do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jak również nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkowie  Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) realizacji uchwał i wytycznych wydanych przez władze Stowarzyszenia,

4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,

5) opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15.


1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia oraz identyfikująca się z celami statutowymi Stowarzyszenia. .
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji,  na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym w kwestii realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego prawnego przedstawiciela. 

§ 16.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu przez Walne Zebranie Członków uchwały,  na wniosek Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów.

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym w kwestii realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

4. Pozbawienie statusu członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.  

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

6. Członek Honorowy ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Stowarzyszenia,

b) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

c) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– zalegania z zapłatą składki członkowskiej,

– nie stosowania się do postanowień statutu Stowarzyszenia,

– uchylania się od przestrzegania uchwał i innych ustaleń władz Stowarzyszenia,

– podejmowania działań niezgodnych z interesem i celami Stowarzyszenia,

– naruszenia zasad etyki członka Stowarzyszenia,

– popełnienia przez członka Stowarzyszenia przestępstwa umyślnego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu,

– utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,

d) rozwiązania, likwidacji lub upadłości Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożony Zarządowi, a także z własnej inicjatywy. Uchwała o wykluczeniu członka zarządu Stowarzyszenia podejmowana jest zwykłą większością głosów. W uchwale Zarząd podaje przyczynę wykluczenia członka.

3. Członek Stowarzyszenia wobec którego został złożony wniosek o wykluczenie, może zostać zawieszony w prawach członka na mocy uchwały Zarządu, do czasu wydania ostatecznej decyzji w przedmiocie wykluczenia. Uchwała Zarządu w przedmiocie zawieszenia członka Stowarzyszenia podejmowana jest zwykłą większością głosów.

4. Osoba wykluczona lub zawieszona w prawach członka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stosownej uchwały, ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania i informuje pisemnie o podjętej decyzji Zarząd oraz osobę, która wniosła odwołanie. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członka Stowarzyszenia uznaje się za zawieszonego w prawach członka. Pozytywne rozpatrzenie odwołania przez Komisję Rewizyjną przywraca pełne prawa członkowskie.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Jednocześnie można być członkiem tylko jednej z władz Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c).

§ 19.

1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia,  zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

2.Wybieralnymi organami Stowarzyszenia są: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa 3 ( trzy ) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały i protokoły organów Stowarzyszenia przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia.

4. W przypadku utraty członkostwa, rezygnacji, zawieszenia w prawach członka lub śmierci jednego z członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej w trakcie kadencji, uzupełnienie składu następuje zgodnie z postanowieniami Statutu o wyborze do danego organu.

5. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 14 dni od daty wyboru.

6. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, bez prawa do wynagrodzenia.

Walne Zebranie Członków

§ 20.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z wyjątkiem członków poniżej 18-ego roku życia,

b) bez prawa głosu – członkowie wspierający i honorowi oraz osoby trzecie biorące udział w walnym Zebraniu Członków za odrębnym zaproszeniem Zarządu Stowarzyszenia.

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

6. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej oraz jeżeli Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej, uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

7. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, jeżeli są podejmowane: 
a) w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania; 
2. w drugim terminie, przy czym nie jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;wyjątek stanowią uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości określonej w ust. 9.

9. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

10. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania członków Zarządu oraz odwołania członków Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

11. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia listownie lub w inny skuteczny sposób (dopuszczalna jest poczta elektroniczna, sms), na co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia. Zawiadomienia winny zawierać:  termin zebrania, miejsce, proponowany porządek obrad. W terminie tym Zarząd powinien także umożliwić członkom zapoznanie się z wszystkimi materiałami przygotowanymi na Walne Zebranie Członków.

12. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

13. Walne Zebranie Członków spośród swojego grona wybiera przewodniczącego, który kieruje jego obradami oraz protokolanta.

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze lub wyborcze.

3. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca, zaś Zwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 3 lata, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ostatniego zebrania tego typu.

§ 22.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za wskazane.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:

a) własnej inicjatywy podjętej większością 2/3 głosów,

b) wniosku Komisji Rewizyjnej,

c) pisemnego żądania co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały, zgłoszenia wniosku lub zgłoszenia żądania.

§ 23.

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) określenie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz wytycznych gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2) wybieranie i uzupełnianie składów wybieralnych organów Stowarzyszenia,

3) odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji,

4) odwoływanie Komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków przed upływem kadencji,

5) uchwalanie Statutu i jego zmian,

6) uchwalanie regulaminów pracy organów Stowarzyszenia i innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) powoływanie członków Zarządu, w tym  Prezesa Zarządu,

9) powoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu ze swojej działalności za każdy rok kadencji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ten okres,

11) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań Stowarzyszenia wymaganych przepisami prawa,

12) udzielania – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującym członkom Zarządu Stowarzyszenia,

13) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej,

14) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz wniosków członków Stowarzyszenia,

15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków,

17) nadawanie i pozbawianie tytułu „Honorowy Członek Stowarzyszenia”.

Zarząd

§ 24.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem jego działalności oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z Prezesa i  2 ( dwóch) członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Wyboru Przewodniczącego oraz członków zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych.

4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, ze swego grona wybiera Skarbnika. 

5. Powołanie pierwszego Zarządu powierza się Zebraniu Założycielskiemu.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

8. Członek Zarządu pełni funkcję honorowo, bez prawa do wynagrodzenia.

§ 25.

1. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu spośród członków zwyczajnych uczestniczących w Zebraniu.

2. Każdy z biorących udział w głosowaniu oddaje głos na co najwyżej jednego kandydata.

3. Prezesem Zarządu zostaje ten z kandydatów, który otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów.

4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 3 liczby głosów, zarządza się ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy otrzymali dwie największe liczby głosów.

5. W drugiej turze Prezesem zostaje wybrany ten z kandydatów, który uzyskał więcej głosów.

6. W przypadku otrzymania w drugiej turze przez więcej niż jednego kandydata takiej samej ilości głosów, następuje kolejna tura głosowania wg zasad podanych w ust. 4 i 5.

§ 26.

1. Po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu, Walne Zebranie Członków wybiera spośród członków zwyczajnych uczestniczących w obradach, pozostałych 2 członków Zarządu. 

2. Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.

§ 27.

1. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy wybranej liczby członków Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

2. Zarząd jest upoważniony do składania, w imieniu Stowarzyszenia, oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na Zewnątrz, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. 

§ 28.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:

 1) zwoływanie zebrań Zarządu,

 2) czuwanie nad przestrzeganiem statutu i realizacją planów działalności Stowarzyszenia,

 3) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, w stosunku do pracowników etatowych, w razie zatrudnienia przez Stowarzyszenie pracowników etatowych.

3. Wiceprezes zastępuje Prezesa w zakresie powierzonych mu spraw. 

4. Skarbnik kieruje, wspólnie z prezesem i wiceprezesem finansami i majątkiem Stowarzyszenia, podpisuje zobowiązania o charakterze majątkowym, czuwa nad prawidłową realizacją zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia oraz przedkłada Zarządowi preliminarze finansowe Stowarzyszenia. Skarbnik jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych w odpowiednich urzędach.  

§ 29.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) dążenie do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) organizowanie i kierowanie statutową działalnością Stowarzyszenia,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

5) sporządzanie sprawozdań, zatwierdzanie bilansu i preliminarzy wydatków,

6) opracowywanie rocznych lub wieloletnich programów działania i planów finansowych,

7) dysponowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia,

8) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

9) proponowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

10) zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków propozycji uchwał i wniosków,

11) zapraszanie osób trzecich na Walne Zebranie Członków,

12) przyjmowanie nowych członków,

13) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia, wykluczenia lub zawieszenia członka w jego prawach,

14) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,

15) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego i wspierającego Stowarzyszenia,

16) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru wzoru emblematu Stowarzyszenia i odznak członkowskich,

17) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia,

18) ustalanie wysokości i terminów płatności wpisowego oraz składek członkowskich,

19) reprezentowanie Stowarzyszenia na międzynarodowych zjazdach i konferencjach krajowych oraz w stosunkach z innymi stowarzyszeniami i instytucjami,

20) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności merytoryczno–finansowej za ostatni rok,

21) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników potrzebnych do prawidłowego prowadzenia Stowarzyszenia,

22) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji, przystępowania do spółek oraz łączenia się w związki stowarzyszeń,

23) wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie na zebraniach organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem,

24) podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków i Komisji rewizyjnej.

Komisja rewizyjna

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania bieżącej kontroli nad jego działalnością, w tym działalnością Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwóch członków. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. Kadencja Komisji trwa 3 lata.

3. Powołanie pierwszej Komisji Rewizyjnej powierza się Zebraniu Założycielskiemu Stowarzyszenia.

4. Za wybranych do Komisji Rewizyjnej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.

5. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje przewodniczący.

§ 31.

Do zakresu działań komisji rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,

4) składanie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,

5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

6) zwołanie Walnego zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź zawieszenia członków Stowarzyszenia,

8) składanie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji,

9) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i postanowień Zarządu, jeżeli mogłyby spowodować one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.

§ 32.

Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym za odrębnym zaproszeniem Zarządu.

§ 33.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 34.

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od:

1) Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

2) poszczególnych członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 35.

1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia, ani nie może pozostawać z żadnym z członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

2. Członek Komisji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3. Członek Komisji Rewizyjnej pełni funkcję honorowo bez prawa do wynagrodzenia.

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

§ 36.

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie, wpisowe i inne świadczenia członków,

b) dobrowolne wpłaty członków,

c) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, a także środki pochodzące z innych udokumentowanych źródeł,

d) wpływy z ofiarności publicznej,

f) ruchomości i nieruchomości uzyskane ze środków wymienionych powyżej,

g) inne wpływy z działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 37.

Stowarzyszenie nie może:

1. wykorzystywać oraz przekazywać swojego majątku na rzecz członków oraz ich osób bliskich, 

2. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 6

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały zamieszczone w przyjętym porządku jego obrad.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób jego likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek pozostały po zaspokojeniu ciążących na nim zobowiązań, a także wskazywać osobę lub osoby likwidatorów. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia równoznaczne jest z odwołaniem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 39.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 40.

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wejścia

9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

Lokalizacja

Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.