Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach w 2022 r.

  • 20 lutego, 2023
  • 2 Min Read

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  Zarząd JASTKOWICKIEGO STOWARZYSZENIA KULTURALNO-HISTORYCZNEGO DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ z siedzibą w Jastkowicach, ul. Brandwicka 2 udostępnia do wglądu informacje o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2022 r.: 114.351,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden 00/100).

2. Wykaz darowizn otrzymanych przez JASTKOWICKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-HISTORYCZNE DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ od osób prawnych (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł lub darowizny od jednego darczyńcy, których suma w roku podatkowym 2022 przekroczyła 35.000 zł):

Nazwa Darczyńcy: FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO

Siedziba Darczyńcy: 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

Kwota darowizny: 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Rodzaj darowizny: pieniężna

3. Cel, na które została przeznaczona darowizna:

 – przygotowanie i realizacja projektu „ŻYWE MUZEUM WSI I RZEMIOSŁA POLSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOCHANY”, co jest zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, takimi jak:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, a także pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości w sferze narodowej i  kulturowej,
  • edukacja, oświata i wychowanie.
Wejścia

9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

Lokalizacja

Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.