Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach w 2021 r.

  • 11 czerwca, 2022
  • 2 Min Read

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  Zarząd JASTKOWICKIEGO STOWARZYSZENIE KULTURALNO-HISTORYCZNEGO DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ z siedzibą w Jastkowicach, ul. Brandwicka 2 udostępnia do wglądu informacje o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2021 r.: 202.802,40 zł (słownie: dwieście dwa tysiące osiemset dwa złote 40/100).

2. Wykaz darowizn otrzymanych przez JASTKOWICKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-HISTORYCZNE DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ od osób prawnych (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł lub darowizny od jednego darczyńcy, których suma w roku podatkowym 2021 przekroczyła 35.000 zł):

Nazwa Darczyńcy: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Siedziba Darczyńcy: 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 9

Kwota darowizny: 125.000,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Rodzaj darowizny: rzeczowa

3. Cele, na który będzie przeznaczona darowizna: 

             Cele statutowe Stowarzyszenia, w tym na:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, a także pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości w sferze narodowej i kulturowej,
  • edukację, oświatę i wychowanie,
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
Wejścia

9:00 ; 12:00 ; 15:00, w grupach minimum 10 osób po wcześniejszej rezerwacji

Lokalizacja

Kochany 8, Jastkowice gmina Pysznica koło Stalowej Woli

Zwiedzanie osady odbywa się wyłącznie w grupach minimum 10 osobowych po wcześniejszej rezerwacji. Organizujemy również konferencje, warsztaty tematyczne, plenery, grille.