Statut stowarzyszenia

„Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ”   

Stowarzyszenie o nazwie Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ,  zwane dalej Stowarzyszeniem, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (test jednolity:  Dz.U. 2017 r., poz. 210 ), a także na podstawie postanowień niniejszego statutu oraz aktów wewnętrznych swoich władz. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ.

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, o charakterze społeczno-kulturalnym.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Jastkowic i okolic  oraz województwa podkarpackiego. Dla wykonywania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jastkowice, gmina Pysznica. 

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego Jastkowic i Gminy  Pysznica,
b) podejmowanie inicjatyw kulturalnych związanych z promowaniem Jastkowic i Gminy  Pysznica oraz tego regionu w kraju i za granicą,
c) edukacja kulturalna i popularyzowanie historii w celu zwiększenia świadomości narodowej i europejskiej oraz krzewienie postaw patriotycznych,
d) propagowanie,  kultywowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionalnych,
e) promocja i rozpowszechnianie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej, opartej na lokalnym dziedzictwie historyczno-kulturowym,
f)  rozbudzanie patriotyzmu polskiego, odtwarzanie i kultywowanie wydarzeń historyczno-patriotycznych,
g) upowszechnianie wiedzy o historii regionu jastkowickiego, a także pozyskiwanie przedmiotów związanych z wydarzeniami historycznymi mającymi miejsce na terenie tego regionu,
h) wspieranie  i  rozwój  inicjatyw  zapewniających  ochronę  spuścizny  historycznej  oraz  prawa  do  zachowania dziedzictwa kulturowego,
i) dososkonalenie i poszerzanie wiedzy kulturalnej, historycznej, społecznej  i patriotycznej,
j) kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego.
k) inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych dzieci i młodzieży a także pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
l) działalność charytatywna.Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji:
a) poszerzanie i promowanie wiedzy historycznej, w szczególności ze szczególnym uwzględnieniem regionu jastkowickiego i powiatów go okalających,
b) kultywowanie i odtwarzanie lokalnych tradycji poprzez odtwarzanie dawnej polskiej kultury i obyczajów, w szczególności poprzez organizowanie jasełek, kolęd,
c) kultywowanie i odtwarzanie wydarzeń historyczno-patriotycznych, w szczególności poprzez działalność grupy historyczno-rekonstrukcyjnej Wojska Polskiego,
d) w oparciu o rekonstrukcję historyczną odtwarzanie wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego z okresu 1918 – 1939,
e) udział w rekonstrukcjach historycznych, filmach i innych imprezach masowych,
f) zbieranie i upowszechnianie materiałów historycznych związanych z regionem,
g) działanie na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków, przede wszystkim militarnych,
h) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych, festynów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, z wykorzystaniem własnego zespołu muzycznego Sami Swoi,
i) edukacja przyrodnicza poprzez prowadzenie, utrzymanie i udostępnianie do zwiedzania prowadzonego zwierzyńca,
j) propagowanie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz historii poprzez organizację akcji społecznych i wydarzeń kulturalnych podnoszących świadomość historyczną i kulturalną, w szczególności rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych,
k) edukacja kulturalna i historyczna przy pomocy innowacyjnych metod i wspieranie kreatywności, poprzez rekonstruowanie dawnej kultury, w szczególności obyczajów i kultury materialnej,
l) odtwarzanie i podtrzymywanie tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym podkreśleniem Legionów Polskich, Wojska II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej oraz organizacji niepodległościowych działających po 1945 roku,
m) odtwarzanie historycznego wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia żołnierzy II Rzeczypospolitej,
n) działanie na rzecz integracji środowisk zajmujących się upowszechnianiem historii i kultury, w szczególności grup rekonstrukcyjnych,
o) integracja młodych ludzi wokół pozytywnych wartości kulturowych oraz wpływanie na wzrost zainteresowania historią i kulturą wśród młodych ludzi,
p) budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej dla realizacji celów statutowych, w tym zakup strojów i innych przedmiotów służących rekonstrukcji kultury i historii,
q) inicjowanie i organizowanie działalności własnej, publicznej i zleconej, a w szczególności: naukowej, oświatowej, rekonstrukcyjnej, popularyzatorskiej, kulturalnej, turystycznej,
r) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, szkoleniowej, turystyczno-krajoznawczej,
s) organizowanie wystaw i pokazów terenowych oraz imprez popularyzujących historię wojskowości - w kraju i zagranicą,
t) relacjonowanie działań Stowarzyszenia,
u) wydawanie i udział w publikacji wydawnictw, broszur, pism, gazetek, plakatów, ulotek,
v) angażowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
w) współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami,
x) upamiętnianie wydarzeń historycznych oraz osób, które odegrały w nich rolę, w szczególności upamiętnianie zapomnianych mogił powstańczych i żołnierskich, pochodzących z różnych okresów, zbieranie relacji od świadków wydarzeń historycznych,
y) uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności poszukiwawczej (eksploracyjnej),
z) podejmowanie działań piętnujących dewastowanie historycznych miejsc pamięci i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa historycznego, kulturowego i środowiska naturalnego,
aa) wykorzystanie do realizacji celów Stowarzyszenia nowoczesnych technologii takich jak Internet i multimedia, jako narzędzi innowacyjnych i atrakcyjnych dla młodzieży,
bb) wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych poszukiwań eksploracyjnych,
cc) opieka nad miejscami i obiektami związanymi z historią Gminy,
dd) rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań statutowych,
ee) prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie przedmiotów mających wartość historyczną, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowanie historii regionu.
ff) publiczne i niepubliczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia,
gg) wspieranie i rozwój inicjatyw zapewniających ochronę spuścizny historycznej oraz prawa do zachowania dziedzictwa kulturowego.


Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Jednocześnie można być członkiem tylko jednej z władz Stowarzyszenia


Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie, wpisowe i inne świadczenia członków,
b) dobrowolne wpłaty członków,
c) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, a także środki pochodzące z innych udokumentowanych źródeł,
d) wpływy z ofiarności publicznej,
f) ruchomości i nieruchomości uzyskane ze środków wymienionych powyżej,
g) inne wpływy z działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Stowarzyszenie nie może wykorzystywać oraz przekazywać swojego majątku na rzecz członków oraz ich osób bliskich,
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.